แบบฟอร์มสมัครงาน Thanachart Application Form

ตำแหน่ง และเงินเดือนที่ต้องการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal Information

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Home Address:*

ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ Mailing Address:*

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษาและคุณสมบัติ / Education History & Qualification

ทักษะทางด้านภาษา/Language Skills *

การทดสอบ, การสอบวัดระดับ หรือใบอนุญาต/Test, Examinations, or License

การฝึกอบรม / Job Training

คุณสมบัติ / Qualification

ส่วนที่ 3 ประวัติการทำงาน / Work Experience (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลบิดา-มารดา / Parent Information

ข้อมูลคู่สมรส / Spouse Information

ข้อมูลญาติที่ท่านรู้จักในกลุ่มบริษัทธนชาต / Relatives working at Thanachart Information

บุคคลอ้างอิง / Reference


ส่วนที่ 5 คำถามเพิ่มเติม / Questionnaire
ส่วนที่ 6 แนบเอกสาร / Attached