• แผนก : Customer Service Center
  • เงินเดือน : Negotiate
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanachart Insurance PCL., The Nine Center (Rama 9), Bangkok
  • วันที่ลงรับสมัคร : 03 ส.ค. 2566

รายละเอียดงาน

- ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลลูกค้า ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความคุ้มครองในเงื่อนไขกรมธรรม์และตรวสอบการชำระเบี้ย
- ดำเนินการออกเลขรับแจ้งในระบบ
- ค้นหาสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายและแจ้งงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- แนะนำเคลมออนไลน์ให้ลูกค้า
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- สามารถทำงานเป็นกะและสามารถทำงานหมุนเวียนวันหยุดได้

- มีทักษะการสื่อสารเจรจากับลูกค้า

- หากมีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีทักษะการพิมพ์รวดเร็วและถูกต้อง

สวัสดิการ

- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี

- ค่าทำฟัน

- ค่าเลนส์สายตา

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

- ประกันการเดินทางทางจังหวัด/ต่างประเทศ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

- สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร

- เงินช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

- สวัสดิการช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ

- สวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- วันลาพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ประวัติส่วนตัว (Resume) *อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน

- สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา/Transcript

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหาร 

- สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 

- สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการผ่านอบรมความรู้ความสามารถในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง