Insurance Specialist

1 อัตรา
  • แผนก : Bancassurance Distribution / Sales Channel
  • เงินเดือน : Negotiate
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanachart Insurance PCL., The Nine Center (Rama 9), Bangkok
  • วันที่ลงรับสมัคร : 28 ก.ย. 2566

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ภายในพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารของธนาคาร เพื่อกระตุ้นยอดขายและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
- ให้คำแนะนำเทคนิคการขาย และผลิตภัณฑ์ทีเหมาะสม กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
- ออกเยี่ยมพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสทางการขาย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขาย นำมาพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาการขายรายพื้นที่
- สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจากกลุ่มบริหารการตลาด Bancassurance ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารรับทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประกันภัย, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยวินาศภัยหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี  
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

สวัสดิการ

- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
- ค่าทำฟัน
- ค่าเลนส์สายตา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันการเดินทางทางจังหวัด/ต่างประเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
- สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เงินช่วยเหลือกรณีอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
- สวัสดิการช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- วันลาพักผ่อนประจำปี
- เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ประวัติส่วนตัว (Resume)